Motto Przedszkola: "Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa. Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel. My odkrywcy z Akademii wyruszamy, a więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz".

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W GOZDOWIE


W naszym przedszkolu służymy pomocą psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci. Nad całością czuwa wykwalifikowany zespół nauczycieli. 


Podstawa prawna
1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 z 7 maja 2013r. poz. 532)


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.z 2002r.Nr 23,poz.225 ze zm.)

I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
1. Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
2. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
3. Rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.


 


Zapraszamy na spotkania z psychologiem - panią Jolantą Ludwiczak (pracownikiem Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu)


Miejsce spotkań: sala zajęć w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie

tel. kontaktowy: 24 275-29-94 ( poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu)

24 276-23-04 (gabinet Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie)

Telefoniczne uzgodnienia wizyt z psychologiem